h

Actiegroep SPaar de Kaampe licht bezwaren toe

16 augustus 2005

Actiegroep SPaar de Kaampe licht bezwaren toe

De SP-leden die actiegroep SPaar de Kaampe vormen, zijn op een uitnodiging ingegaan om hun zienswijze toe te lichten op een hoorzitting van de raadscommissie. Naast een gesproken argumentatie, werd er een schriftelijke toelichting aan de aanwezigen overhandigd: Natuur en Landschap

De Steenwiekerkampe is een uniek landschap met daarin stuwwallen uit 2 ijstijden. Het maakt deel uit van het Drentse landschap, door speling van het lot in handen van onze gemeente. Dat dit landschap uniek voor Nederland en onze regio is wordt totaal aan voorbijgegaan. Daarnaast heeft bebouwing gevolgen voor de grondwaterhuishouding, welke direct in verband staat met de Wieden en de Weerribben. Deze gevolgen en de gevolgen voor de natuur zijn niet voldoende onderzocht, er is niet eens de moeite genomen voor een grondige Milieu Effect Rapportage. De enige onderzoeken die zijn verricht en gebruikt in de besluitvorming waren gericht op de mogelijkheid van bebouwing en niet op de ecologische gevolgen.
Bezwaren

De actiegroep maakt zich zorgen over de procedure zoals deze thans gevolgd wordt. Op het eerste plan zijn een groot aantal reacties binnengekomen. (102) In het thans voorliggende plan is feitelijk niet veel veranderd er is geen of onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren van de mensen en instanties die bezwaar hebben aangetekend. Er zijn wijzigingen aangebracht in de bebouwing, minder (Sociale?) woningen en rechte lijnen met een doorkijk, maar dat was het dan ook wel. Alle argumenten welke het landschap, historie, de natuur, en menselijke gevoelens aangaan zijn niet in het plan verwerkt. Voor toenemende verkeersdruk in het gebied is geen oplossing aangedragen. Ook de vervuiling van het grondwater en de gevolgen voor wieden en weerribben is geen oplossing aangedragen.
Vraag: Waarom is er in het huidige plan geen of onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren in het eerste plan? Waarom is geen oplossing aangedragen of onderzoek gedaan naar de te verwachten milieu en verkeersproblemen? Moet de gemeente soms bouwen omdat men eigenaar is van de gronden om zo de aankoop te kunnen verantwoorden? Procedure

In het eerste plan hebben 102 mensen / instanties bezwaar aangetekend. Hebben al deze mensen persoonlijk bericht gehad van het feit dat de plannen nu opnieuw ter inzage liggen? Zijn deze mensen persoonlijk op de hoogte gebracht van het feit dat men thans opnieuw hun zienswijze moet worden ingediend om de mogelijkheden om verder verzet aan te tekenen veilig te stellen? Waarom deze procedure starten in een periode dat mensen bezig zijn hun vakantie te plannen of al op vakantie zijn? Waarom is de periode waarom mensen te tijd krijgen zich voor te bereiden zo kort? (Plannen lagen tot dinsdag 05-07 ter inzage en op vrijdag / zaterdag 8/9-07 volgt de uitnodiging voor de hoorzitting die nota bene op maandag 11-07 om 16.30 uur ??? Niemand kan op vrijdag of zaterdag nog vrij vragen op het werk. Volgens de actiegroep zijn de datum en het tijdstip bewust gekozen om het aantal sprekers tot een minimum te beperken?
Vraag: Moet het ontwerpbestemmingsplan “de Schans” nog voor de verkiezingen van maart 2006 door de kelen van de Steenwijker bevolking gedrukt worden? Moet een landschappelijk natuurgebied ten prooivallen aan de prestatiedrang van het college? (Verkiezingsbelofte nakomen?) Onderzoek.

De actiegroep dringt er bij de gemeente op aan om onderzoek te verrichten naar de noodzaak om te bouwen waarbij rekening is gehouden met de economisch zware tijden waarin we leven en de te verwachten afnemende bevolkingsgroei. Tevens dringt de actiegroep er op aan dat er onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor het bereiken van de doelstellingen als genoemd in de woonvisie 2003+ (Sociale woningbouw voor de doelgroepen als genoemd.)
Actiegroep SPaar de Kaampe.

De actiegroep kent ruim 150 sympathisanten.

(De actiegroep bereidt zich voor op verdere actie. We houden jullie via de website op de hoogte).

Zie ook:

U bent hier