h

Standpunt SP Steenwijkerland t.a.v. bouw op de Grote Kamp te Steenwijk.

2 juli 2005

Standpunt SP Steenwijkerland t.a.v. bouw op de Grote Kamp te Steenwijk.

De SP Steenwijkerland is tegen bouw op de Grote Kamp te Steenwijk, niet alleen vanuit emotionele overwegingen, ook vanuit politieke.

T.a.v. de ecologische, geologische, aardrijkskundige en historische argumenten sluit de SP zich aan bij stichting “Behoud de Kamp”. Vanuit dit gezichtspunt zou het zonde zijn dit gebied te bebouwen. Een uniek landschap met daarin stuwwallen uit 2 ijstijden. Het maakt deel uit van het Drentse landschap, door speling van het lot in handen van onze gemeente. Hier wordt totaal aan voorbijgegaan. Daarnaast heeft bebouwing gevolgen voor de grondwaterhuishouding, welke direct in verband staat met de Wieden en de Weerribben. Deze gevolgen en de gevolgen voor de natuur zijn niet voldoende onderzocht, er is niet eens de moeite genomen voor een grondige Milieu Effect Rapportage. De enige onderzoeken die zijn verricht en gebruikt in de besluitvorming waren gericht op de mogelijkheid van bebouwing en niet op de ecologische gevolgen.

Naast deze redenen zijn er ook nog sociaal-economische redenen. Het huidige college stelt vast dat de werkloosheid in Steenwijkerland hoger is dan gemiddeld. Dit neemt met zich mee dat de gemiddelde koopkracht laag is. Dit college stelt vervolgens voor om op een unieke locatie dure nieuwe huizen te bouwen. Tegelijkertijd wordt er een villawijk gepland aan de andere kant van de stad: de Eesveense Hooilanden. Ook worden er op de verschillende plaatsen sociale woningen afgebroken zonder dat er wat voor terugkomt. Op zich is de SP niet tegen sloop, maar alleen als het niet anders kan, renoveren kan ook. Deze te plannen woningen zijn niet bedoeld voor de lokale bevolking, maar voor mensen van buiten, die niet in Steenwijk werken, maar in een rustige omgeving willen wonen om van hun geld te genieten. Hierdoor zal de koopkracht toenemen en de werkloosheid dalen. Een mooi plaatje over 10 jaar! Aan de woningbehoefte van de lokale bevolking wordt totaal voorbij gegaan en ook aan de werkloosheid onder de lokale bevolking zal weinig veranderen. Sterker nog, door gebrek aan werk en sociale woningen zullen deze mensen genoodzaakt zijn Steenwijk te verlaten, tegen hun eigen wil.

De SP ziet de noodzaak van nieuwbouw in, maar ook de problematiek van de werkloosheid en de behoefte van de lokale bevolking. Ons alternatief is: Bebouwing “Eesveense Hooilanden” onderzoeken, met oog voor toekomstige plannen voor realisatie van het oude Aa-dal, i.s.m. de provincie Drenthe. Indien het onderzoek positief uitvalt bouwen naar behoefte, dus MINIMAAL 30% sociale woningbouw en MINIMAAL 3% speelruimte. Bij die 30% zitten natuurlijk niet de compensatie van sloop van sociale woningen, deze dienen 1 op 1 vervangen te worden. Ook binnen de bestaande stadsgrenzen zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld het Kornputkwartier. Maar dan wel na grondige zuivering van de bodem. Voor meer woningbouw moet ook gekeken worden naar de situatie buiten Steenwijk-stad. Ook daar is behoefte aan sociale nieuwbouw of renovatie en werkgelegenheid. De werkloosheid moet meer aandacht krijgen. Stimuleer daarom kleine lokale ondernemingen, ook buiten Steenwijk-stad.
Kortom: bouw eerst naar behoefte, gebruik daarbij ook de ruimte binnen de bestaande stadsgrenzen en in de buitengebieden, renoveer waar mogelijk en sloop waar moet!

Verder nog een herinnering aan uitspraken gemaakt in het verleden, die toen helaas niet zijn vastgelegd, omdat ze (toen) als vanzelfsprekend werden ervaren. Het gebied van de Kamp dat nu in aanmerking komt voor bebouwing is in het verleden inderdaad aangemerkt voor bebouwing. Echter het was bedoeld voor minimale uitbreiding van Zuidveen, niet voor de uitbreiding op deze schaal van Steenwijk-stad. Deze zaken zijn niet vastgelegd, omdat de voltallige raad het er altijd over eens was dat overal gebouwd kon worden, behalve op de Kamp. Zelfs de partijen uit de buitengebieden zijn tegen, dus het ligt niet aan de herindeling van de gemeente en dus niet aan een drastische verandering van mensen en politieke koers in het college in vergelijking tot de vroegere politiek in de gemeente Steenwijk.

Tenslotte een algemene opmerking over de arrogante handelswijze van het college in deze kwestie, die tekenend is voor de communicatie tussen de collegepartijen en de bevolking. Negeren is nog net teveel gezegd, de bezwaren worden stuk voor stuk lijdzaam aangehoord, ongeacht of het een belangengroep is of een oppositiepartij. De collegepartijen hebben een besluit genomen, hoe omstreden dan ook, en dat is het dan: einde discussie. Wij vragen ons hardop af of de partijen de moeite hebben genomen om het bij hun eigen leden aan te kaarten en om hun mening te vragen alvorens ze tot dit besluit zijn gekomen.

Als SP hopen we uiteraard dat we in 2006 in de raad worden gekozen en zo ons verzet tegen de bouw ook parlementair voorzetten.

Zie ook:

U bent hier