h

Bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten over bebouwing van de Kamp

5 januari 2006

Bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten over bebouwing van de Kamp

Aan: Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Steenwijk - de Schans.

Steenwijk, december 2005.

L.S.,

Hierbij maken wij onze bezwaren kenbaar tegen het bestemmingsplan Steenwijk – de Schans, zoals recentelijk goedgekeurd door de gemeenteraad van Steenwijkerland.

Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat de gemeente Steenwijkerland, met haar bestemmingsplan Steenwijk – de Schans, onvoldoende waarde heeft gehecht aan de bijzondere elementen die dit gebied maken tot een aardkundig monument. De Steenwijker Kamp is een mondiaal zeldzame, als stuwwal bekend staande heuvelrug, die zijn ontstaan dankt aan een expanderende ijslob, die zich in de voorlaatste ijstijd vormde in het dal van de Steenwijker Aa.

Al decennia lang is de Steenwieker Kaampe in diverse nota’s genoemd als landschap met archeologische en aardkundige waarden. Niet alleen in aardkundig opzicht, maar ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt is de omgeving van Steenwijk van waarde. Zo zijn in de Steenwijker Kamp vuursteenvondsten van de Trechterbekercultuur (hunebedbouwers) en Romeinse vondsten gedaan. Sinds de Middeleeuwen is het gebied in gebruik geweest als es. Het oude esdek en het overgebleven padenpatroon zijn van historisch-geografisch belang. Daarnaast kan de Steenwieker Kaampe aangemerkt worden als een uniek natuurgebied voor mens en dier met prachtige vergezichten en uitgestrekte weiden met haar respectieve flora en fauna.

Met name de effecten op verschillende soorten vleermuizen (soorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet) die in dit gebied voorkomen (Gritter 1998; Zoogdierenwerkgroep Overijssel 1999), waarvan alle in Nederland voorkomende soorten als rode-lijstsoorten zijn aangemerkt, is niet onderzocht, daar de gemeente Steenwijkerland heeft nagelaten een milieueffectrapport (MER) te doen opstellen. Dit in tegenspraak tot de wettelijke verplichting om gevolgen voor het milieu te inventariseren zoals geldend voor bestemmingsplannen. Inzake de implementatie van Europese regelgeving wordt de wettelijke richtlijn strikt geïmplementeerd door de huidige regering. Aldus heeft de gemeente Steenwijkerland ons inziens nagelaten verschillende alternatieven te beschrijven met betrekking tot milieuaspecten. Wij achten de gemeente Steenwijkerland gehouden aan de wettelijk vastgestelde regelgeving.

De Steenwijker Kamp is in ecohydrologisch opzicht zeer belangrijk omdat het een bron is van lithotroof- of grondwater, dat als kwel in het lager gelegen laagveengebied van de Wieden in het oppervlaktewater komt. Dit water is onmisbaar voor behoud en ontwikkeling van trilvenen en andere waardevolle vegetaties. De grond is voornamelijk in gebruik als grasland wat de infiltratie van regenwater bevordert. Bijzonder is verder dat de Steenwijker Kamp, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere stuwwallen in Nederland, niet bebost is. Als de Steenwijker Kamp bebouwd wordt, vormt hij niet langer een bron van schoon grondwater omdat het regenwater deels via rioleringen wordt afgevoerd en niet meer infiltreert. Bovendien bevat afgevoerd straatwater giftige stoffen dat op termijn via het nu nog schone kwelwater in de Wieden terechtkomt.

Onze actiegroep is van mening dat door de bouwplannen van de gemeente Steenwijkerland onherstelbare schade wordt aangericht aan de natuur en het landschap.

Anderzijds maakt onze actiegroep SPaar de Kaampe zich ook zorgen over de “democratische” wijze waarop dit plan door de kelen van de bevolking wordt gedrukt. Maar liefst 102 reacties van individuen, actiegroepen en diverse andere instanties werden van tafel geveegd om vervolgens een vrijwel identiek ontwerp goed te keuren. Nog steeds is er geen of onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren van omwonenden en inwoners van Zuidveen welk dorp haar identiteit zal verliezen. (Geen bufferzone tussen Steenwijk en Zuidveen, de waardevermindering van hun woon- en leefomgeving en het verlies van recreatiemogelijkheden.)

Nog steeds is er geen of onvoldoende een oplossing gevonden voor de nu al grote verkeersproblemen op de Zuidveense weg en de toenemende verkeersdruk in Steenwijk-Zuid. Ook bezwaren van milieu en natuurinstanties zijn niet voldoende op waarde geschat. (Het onherstelbaar aantasten van het landschap, de natuur en de vervuiling van het grondwater en de gevolgen voor het natuurgebied de Wieden.)

Dit alles voor een plan dat onderdeel uitmaakt van een prestige project, om Steenwijk te laten worden tot de “goudkust” van de kop van Overijssel. Met de luxe woningen wordt getracht de kapitaalkrachtige huizenzoekers van buiten onze gemeente aan te trekken om de Steenwijker economie te verbeteren. (Leegstand in winkels en industrie.)

De gemeente Steenwijkerland is er dan ook geenszins in geslaagd om aan te tonen dat een landelijk natuurgebied als de Steenwieker Kaampe moet worden opgeofferd om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen. De verwachting is dat in een teruglopende economie en een afnemende bevolkingsgroei de vraag naar luxe woningen ook zal afnemen. Medio 2005 staan er volgens een recent onderzoek ruim 700 woningen te koop in de Gemeente Steenwijkerland.

In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is slechts een zeer beperkt deel van de te bebouwen gronden bestemd voor Sociale woningbouw waar volgens de door de gemeente Steenwijkerland ontwikkelde woonvisie 2003+ een groot te kort aan is. (Huurwoningen, Starterswoningen en woningen voor alleenstaanden en senioren.) Volgens onze actiegroep SPaar de Kaampe is er geen recent onderzoek voorhanden waarmee de Gemeente Steenwijkerland kan aantonen dat er een toenemende behoefte bestaat om de stad Steenwijk verder uit te breiden of waaruit blijkt dat er een toenemende vraag is naar bouwgronden. Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat de door de gemeente Steenwijkerland genoemde verwachtingen speculatief zijn en niet voldoende onderbouwd met recente cijfers.

Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat er in de stad Steenwijk, of in de gemeente Steenwijkerland, voldoende alternatieven zijn te vinden waar bouwen mogelijk is zonder onherstelbare schade aan het landschap, natuur en milieu aan te brengen en waarbij voldoende rekening gehouden kan worden met de bezwaren van de omwonenden en instanties.<\p>

De bouwplannen op de voormalige Kornputkazerne en de op te ruimen vuilstortplaats “de Steenakkers” en de naastgelegen fabrieksterreinen van de Betap en de Crilux kunnen dienen als een prima alternatief voor het bouwen van woningen als genoemd in de woonvisie 2003+. De gemeente zou de voormalige stortplaats niet behoeven te ontruimen omdat er toekomstige bouwgronden voldoende zijn. Recent heeft de commissie Bouwen, Wonen en Milieu zich “voorlopig” uitgesproken voor een onderzoek naar het ontruimen van deze stortplaats. Hierdoor kan de Steenwieker Kaampe worden geSPaard.

Ook nu verwacht onze Actiegroep SPaar de Kaampe dat er weer veel reacties zullen binnenkomen op het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – de Schans omdat het plan niet wordt gedragen door de bevolking de gemeente Steenwijkerland, er niet is geluisterd naar bezwaren van betrokkenen en geenszins is aangetoond dat uitbreiding van de stad Steenwijk en de bouwbehoefte volgens de woonvisie 2003 + noodzakelijk is.

Wij sluiten af met de wens dat de Steenwieker Kaampe kan worden geSPaard voor de prestatiedrang van de gemeente Steenwijkerland.

Hoogachtend, actiegroep SPaar de Kaampe.

Zie ook:

U bent hier