h

Actiegroep SPaar de Kaampe

17 juli 2005

Actiegroep SPaar de Kaampe

Een aantal leden van de SP Steenwijkerland hebben de actiegroep Spaar de Kaampe opgericht. De actiegroep verzet zich tegen bouw op de Steenwijker Kamp. De leden van de SP hebben zich vanaf het begin verzet tegen bouw op de Kamp. Dat trok zelfs de aandacht van de SP-fractie in de Tweede Kamer: het gebied werd geadopteerd door ons kamerlid Krista van Velzen.

SPaar de Kaampe is van mening dat de gemeente Steenwijkerland, met haar ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – De Schans, onvoldoende waarde heeft gehecht aan de bijzondere elementen die dit gebied maken tot een aardkundig monument. De Steenwijker Kamp is een mondiaal zeldzame, als stuwwal bekend staande, heuvelrug, die zijn ontstaan dankt aan een expanderende ijslob, die zich in de voorlaatste ijstijd vormde in het dal van de Steenwijker Aa. Al decennia lang is de Steenwieker Kaampe in diverse nota’s genoemd als landschap met archeologische en aardkundige waarden. Daarnaast is de Steenwieker Kaampe natuurlijk een natuurgebiedgebied voor mens en dier met prachtige vergezichten en uitgestrekte weiden met hun flora en fauna. (O.a. tal van Vleermuizen.) De actiegroep is van mening dat door de bouwplannen van de gemeente Steenwijkerland onherstelbare schade wordt aangericht aan de natuur en het landschap.

Anderzijds maakt actiegroep SPaar de Kaampe zich zorgen over de “democratische” wijze waarop dit plan door de kelen van de bevolking wordt gedrukt. Maar liefst 102 reacties van individuen, actiegroepen en diverse andere instanties werden van tafel geveegd om thans een vrijwel identiek ontwerp voor te leggen. Nog steeds is er geen of onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren van omwonenden en inwoners van Zuidveen welk dorp haar identiteit zal verliezen. (Geen bufferzone tussen Steenwijk en Zuidveen, de waardevermindering van hun woon- en leefomgeving en het verlies van recreatiemogelijkheden.) Nog steeds is er geen of onvoldoende een oplossing gevonden voor de nu al grote verkeersproblemen op de Zuidveense weg en de toenemende verkeersdruk in Steenwijk-Zuid. Ook bezwaren van milieu en natuurinstanties zijn niet voldoende op waarde geschat. (Het onherstelbaar aantasten van het landschap, de natuur en de vervuiling van het grondwater en de gevolgen voor het natuurgebied de Wieden).

Dit alles voor een plan dat onderdeel uitmaakt van een prestige project, om Steenwijk te laten worden tot de “goudkust” van de kop van Overijssel. Met de luxe woningen wordt getracht de kapitaalkrachtige huizenzoekers van buiten onze gemeente aan te trekken om de Steenwijker economie te verbeteren. (Leegstand in winkels en industrie).

De gemeente Steenwijkerland is er dan ook geenszins in geslaagd om aan te tonen dat een landelijk natuurgebiedgebied als de Steenwieker Kaampe moet worden opgeofferd om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen. De verwachting is dat in een teruglopende economie en een afnemende bevolkingsgroei de vraag naar luxe woningen ook zal afnemen. Medio 2005 staan er volgens een recent onderzoek ruim 700 woningen te koop in de Gemeente Steenwijkerland.

In het ontwerpbestemmingsplan is een zeer beperkt deel van de te bebouwen gronden bestemd voor Sociale woningbouw waar volgens de door de gemeente Steenwijkerland ontwikkelde woonvisie 2003+ een groot te kort aan is. (Huurwoningen, starterwoningen en woningen voor alleenstaanden en senioren). Volgens de actiegroep SPaar de Kaampe is er geen recent onderzoek voorhanden waarmee de Gemeente Steenwijkerland kan aantonen dat er een toenemende behoefte bestaat om de stad Steenwijk verder uit te breiden of waaruit blijkt dat er een toenemende vraag is naar bouwgronden. Actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat de door de gemeente Steenwijkerland genoemde verwachtingen speculatief zijn en niet voldoende onderbouwd met recente cijfers.

SPaar de Kaampe is van mening dat er in de stad Steenwijk, of in de gemeente Steenwijkerland, alternatieven voldoende zijn te vinden waar bouwen mogelijk is zonder onherstelbare schade aan het landschap, natuur en milieu aan te brengen en waarbij voldoende rekening gehouden kan worden met de bezwaren van de omwonenden en instanties.

De bouwplannen op de voormalige Kornputkazerne en de op te ruimen vuilstortplaats “de Steenakkers” en de naastgelegen fabrieksterreinen van de Betap en de Crilux kunnen dienen als een prima alternatief voor het bouwen van woningen als genoemd in de woonvisie 2003+ De gemeente zou de voormalige stortplaats niet behoeven te ontruimen omdat er toekomstige bouwgronden voldoende zijn. Recent heeft de commissie Bouwen, Wonen en Milieu zich “voorlopig” uitgesproken voor een onderzoek naar het ontruimen van deze stortplaats. Hierdoor kan de Steenwieker Kaampe worden geSPaard.

Ook nu verwacht actiegroep SPaar de Kaampe dat er weer veel reacties zullen binnenkomen op het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – de Schans omdat het plan niet wordt gedragen door de bevolking de gemeente Steenwijkerland, er niet is geluisterd naar bezwaren van betrokkenen en geen zins is aangetoond dat uitbreiding van de stad Steenwijk en de bouwbehoefte volgens de woonvisie 2003 + noodzakelijk is.
De Steenwieker Kaampe kan worden geSPaard voor de prestatiedrang van de gemeente Steenwijkerland.

Zie ook:

U bent hier